Advies & Zorg
Boskamp-horizontaal-tag-kleur

Algemene voorwaarden van de Landelijke Vereniging voor Crematoria

PDF 

 1. Definities
  1. Crematorium: het bedrijf dat lid is van LVC en dat de Overeenkomst met Opdrachtgever sluit inzake crematie en/of aanverwante diensten en/of producten.
  2. Contract: de schriftelijke of elektronische vastlegging door Crematorium van de inhoud van de Overeenkomst.
  3. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Crematorium, LVC of Opdrachtgever.
  4. LVC: de Landelijke Vereniging van Crematoria, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40480958.
  5. Opdrachtgever: iedere partij die met Crematorium een overeenkomst sluit met betrekking tot opdracht, bemiddeling, koop of anderszins.
  6. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Crematorium en Opdrachtgever inzake crematie en/of aanverwante diensten en/of producten.
 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Crematorium en Opdrachtgever.
  2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.
  3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Offertes en wijzigingen
  1. Alle door Crematorium uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door Crematorium worden herroepen.
  2. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Crematorium worden overschreden. Zo’n overschrijding wordt niet aangemerkt als een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door Crematorium.
  3. Alle door Crematorium uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever aan Crematorium ter beschikking is gesteld.
 4. Uitvoering van de Overeenkomst
  1. Door Crematorium vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en niet als fatale termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
  2. Opdrachtgever verleent alle medewerking die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het naleven van de verplichtingen van Crematorium op grond van de wet- en regelgeving, waaronder (maar niet uitsluitend) de Wet op de lijkbezorging.
  3. Na de crematie bergt Crematorium de as. De as wordt geborgen in één of meer asbussen. Een deel van de as kan op verzoek van Opdrachtgever op een andere wijze worden geborgen en aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
  4. Crematorium zal zich naar beste kunnen inspannen diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. Diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
  5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt is met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
  6. Elke door Crematorium geboden dienst heeft een besloten karakter en is dus niet voor het publiek toegankelijk. De door Crematorium aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de in gebruik zijnde ruimten die deel uit (kunnen) maken van de dienstverlening.
  7. De Opdrachtgever dient binnen 6 maanden na crematie schriftelijk aan Crematorium kenbaar te maken wat de bestemming is van de as. Indien de bestemming niet tijdig conform het voorgaande bekend is gemaakt, zal de urn worden gehouden in de algemene nis. De kosten daarvoor zijn voor rekening van Opdrachtgever. Nadat de urn 10 jaren in de algemene nis is gehouden, is Crematorium gerechtigd de as te verstrooien op de wijze die Crematorium goed acht en in overeenstemming is met de wet.
 5. Verplichtingen van Opdrachtgever
  1. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico ervoor dat Crematorium tijdig en onbelemmerd de werkzaamheden kan uitvoeren. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat Crematorium of de door Crematorium ingeschakelde Derde(n) hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet belemmerd kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten.
  2. Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico tijdig voorafgaand aan de crematie de overledene in een zodanige staat te brengen, dat de overledene geschikt is om gecremeerd te worden. Dat betekent onder meer (maar niet uitsluitend) dat pacemakers, defibrillatoren, gipsomhulsels, kunststof ledematen, brillen, sieraden, en (indien noodzakelijk, gezien de termijn) radionucliden uit/van de overledene verwijderd dienen te worden, tijdig voorafgaand aan de crematie.
  3. Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen:
   1. voor een kist die voldoet aan de eisen van de LVC. Deze eisen zijn te vinden op de website van de LVC: www.lvconline.nl. De mogelijkheid bestaat een overledene zonder kist, op een plank met stevige opstaande rand van minimaal 30 centimeter te cremeren. In dat geval dient Opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat de overledene zich bevindt in een omhulsel wat is afgestemd op verbranding;
   2. dat een eventuele metalen binnenkist is verwijderd alvorens de overledene aan Crematorium wordt aangeboden;
   3. dat in of aan de kist geen glas is verwerkt op het moment dat de overledene aan Crematorium wordt aangeboden.
  4. In de kist kunnen persoonlijke bezittingen worden meegegeven met dien verstande dat artikelen en materialen die bij verbranding schade aan bijvoorbeeld de oven/filter kunnen aanrichten (zoals glas, vluchtige vloeistoffen, batterijhoudende implantaten, overige apparaten met batterijen/accu’s, etc.) dan wel gevaar of schade kunnen opleveren voor medewerkers, niet zijn toegestaan. Algemene voorwaarden van de Landelijke Vereniging voor Crematoria.
  5. Indien Opdrachtgever dit wenst, wordt het eventueel aanwezige kruis op de kist na de crematie aan Opdrachtgever afgegeven. Opdrachtgever dient dit tijdig, schriftelijk en duidelijk voorafgaand aan de crematie kenbaar te maken aan Crematorium.
  6. Om beschadigingen aan de oven te voorkomen heeft Crematorium het recht metalen kistbeslag voorafgaand aan de technische crematie te verwijderen, onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 3, aanhef en onder b van deze algemene voorwaarden.
  7. Crematorium heeft het recht sierschroeven, handgrepen, zijstangen, edelmetalen en chirurgisch staal te verwijderen en niet aan Opdrachtgever af te geven. Nadat de overledene aan Crematorium is overgedragen, vervalt het recht van Opdrachtgever om restanten edelmetalen, chirurgisch staal, etc. op te eisen. De bij de LVC aangesloten crematoria zorgen voor gecontroleerde inzameling hiervan en schenken deze aan het Dr. C.J. Vaillantfonds. Crematorium is voor al het voorgaande geen vergoeding aan Opdrachtgever of Derden verschuldigd.
  8. Indien de overledene een gewicht heeft van meer dan 150 kilogram, dient dit schriftelijk bij de aanvraag van de crematie te worden gemeld aan Crematorium. Indien de overledene in de afgelopen 12 maanden is behandeld met Jodium 125 (I-125), mag de crematie slechts plaatsvinden indien de jodiumstaafjes uit het lichaam zijn verwijderd. Indien de overledene in de afgelopen 12 maanden is behandeld met Jodium 131 (I-131), mag de crematie slechts plaatsvinden nadat het crematorium hiervan (tijdig van tevoren) op de hoogte is gesteld. Indien de overledene met Jodium is behandeld (zoals hiervoor omschreven), dient ook dit schriftelijk bij de aanvraag van crematie te worden gemeld aan Crematorium. Tenzij anders is overeengekomen zorgt Opdrachtgever ervoor dat Crematorium of de door Crematorium ingeschakelde Derde(n) voor rekening van Opdrachtgever op tijd kunnen beschikken over:
   1. alle gegevens (waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs dient te vermoeden dat) die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder (maar niet uitsluitend) de gegevens en document(en) als bedoeld in artikel 8 van de Wet op de lijkbezorging, en
   2. directe toegang tot alle plaatsen die Crematorium moet kunnen betreden voor de uitvoering van de Overeenkomst, en
   3. de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals (maar niet uitsluitend) een schriftelijk verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de lijkbezorging).
  9. Opdrachtgever staat er voor in dat de door of namens hem aan Crematorium verstrekte gegevens en voorzieningen als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. Opdrachtgever dient op eigen initiatief zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Crematorium ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan Crematorium, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijk durende periode opgeschort.
  10. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de lijkbezorging en andere wet – en regelgeving.
  11. Crematorium heeft het recht Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  12. Opdrachtgever en alle andere aanwezigen dienen zich aan de huisregels en andere instructies van Crematorium te houden. De door Crematorium ter beschikking gestelde diensten en producten dienen overeenkomstig hun bestemming en met inachtneming van de in de huisregels en andere instructies gestelde voorschriften te worden gebruikt.
  13. In de contacten over de onderhandelingen (aanvraag e.d.), de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst kunnen diverse natuurlijke personen en rechtspersonen betrokken zijn (bijvoorbeeld de aanvrager, de (vertegenwoordiger van de) nabestaanden, de uitvaartvereniging (UVV), etc.). De verplichtingen van Opdrachtgever die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen en de verplichtingen van Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst of anderszins uit de rechtsverhouding tussen Crematorium en Opdrachtgever, gelden ook voor alle voorgenoemde personen en zij zijn daar allen hoofdelijk voor aansprakelijk (als hoofdelijke schuldenaren), waarbij alle verplichtingen worden aangemerkt als een ondeelbare schuld (waardoor zij ieder afzonderlijk voor alle verplichtingen geheel aansprakelijk en verbonden zijn).

    

 6. Betaling
  1. Opdrachtgever dient de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
  2. Het recht van Opdrachtgever om enige verbintenis (bijvoorbeeld betaling van de factuur) op te schorten of te verrekenen, is uitgesloten.
  3. Crematorium behoudt zich het recht voor om aanvragen, in geval van betalingsachterstand, voorafgaand aan uitvoering van de diensten te laten betalen dan wel de boeking te weigeren.

    

 7. Retentierecht
  1. Wanneer Crematorium goederen (waaronder begrepen urnen en as) van Opdrachtgever onder zich heeft, is Crematorium gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Crematorium op dat moment op Opdrachtgever heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.
  2. Bij een verschil van mening of onduidelijkheid tussen de Opdrachtgever en de nabestaanden en/of andere personen over de wijze van de (afhandeling van de) lijkbezorging, de berging, bestemming en bewaring van as en andere kwesties die met de lijkbezorging en het as te maken hebben, is Crematorium gerechtigd de afgifte van de as op te schorten totdat overeenstemming is bereikt resp. duidelijkheid bestaat over het verschil van mening resp. onduidelijkheid. Algemene voorwaarden van de Landelijke Vereniging voor Crematoria

    

 8. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Crematorium de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door Crematorium geleverde zaken en diensten, de door Crematorium gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
  2. Opdrachtgever garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het  kader van de Overeenkomst aan Crematorium materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.
  3. Opdrachtgever garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever (of Derden namens Opdrachtgever) aan Crematorium verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derden.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Crematorium voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die Crematorium door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt. Verder is Opdrachtgever gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan Crematorium met betrekking tot dergelijke aanspraken.

    

 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Iedere aansprakelijkheid van Crematorium voor schade tegenover Opdrachtgevers en Derden is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Crematorium afgesloten verzekering c.q. verzekeringen aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering c.q. verzekeringen voor rekening van Crematorium komt.
  2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Crematorium beperkt tot een maximumbedrag van € 25.000,–.
  3. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Crematorium of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

    

 10. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Crematorium partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle leden van de Landelijke Vereniging Crematoria, met uitzondering van de gemeentelijke crematoria, zijn aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen, Postbus 92, 5600 AA Eindhoven. (www.ombudsmanuitvaartwezen.nl).
  3. Uitsluitend de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen en de Nederlandse rechter zijn bevoegd te oordelen over geschillen.
  4. Opdrachtgever kan zijn geschil voorleggen aan de Nederlandse rechter, of aan de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen wanneer Crematorium is aangesloten bij deze stichting (zie ook lid 2 van dit artikel). Wanneer Opdrachtgever het geschil wil voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen, dient Opdrachtgever de klacht eerst voor te leggen aan Crematorium. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Crematorium is voorgelegd of uiterlijk twee maanden nadat is gebleken dat de klacht niet in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Crematorium kan worden opgelost, dient het geschil schriftelijk bij de Ombudsman van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen aanhangig te worden gemaakt. Voor meer informatie over het voorleggen van een geschil aan de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen, wordt verwezen naar de website van deze stichting: http://ombudsmanuitvaartwezen.nl. Op deze website is ook het reglement te vinden dat van toepassing is.
  5. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.


April 2018